Forever™ Essential Oils Defense

Rec. retail price:

This is a recommended retail price and it means that this distributor is able to choose another price. If so, this price will be shown in the checkout.

NOK 309.00

SKU: 510

Volume: 15 ml

Ta et par dråper i en duftkrukke for å spre en varmende romduft.

FARE. Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Ha pakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/lege. Ikke fremkall brekninger.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser om det lett lar seg gjøre. Fortsett å skylle.

Innholdet kastes i husholdningsavfallet.

Citrus Aurantium Dulcis (appelsin) Peel Oil, Eugenia Caryophyllus (kryddernellik) Bud Oil, Cinnamomum Zeylanicum (kanel) Bark Extract, Rosmarinus Officinalis (rosmarin) Leaf Oil, Eucalyptus Citriodora (eukalyptus) Leaf Oil, Juniperus Communis (einebær) Fruit Oil, Boswellia Carterii (virak) Gum Oil

Merk at innholdet kan endres og at det alltid er informasjonen på forpakningen som gjelder.